Foreningen / Vedtægter

Vedtægter

Vedtægter
for
Lokalhistorisk Forening for
Herfølge og Sædder sogne
 
Vedtaget på den stiftende generalforsamling 6. maj 1981
 
Med seneste ændringer vedtaget på den ordinære generalforsamling 6. juni 2018
 
1 Navn
 
Foreningsnavn er LOKALHISTORISK FORENING FOR HERFØLGE OG SÆDDER SOGNE.
Foreningen er medlem af "sammenslutningen af Lokalhistoriske foreninger".
Lokalhistorisk forenings bestyrelse udpeger 2 medlemmer til "Køge Fondens" bestyrelse, hvoraf den ene samtidig udpeges til fondens forretningsudvalg.
 
2 Formål
 
a) Gennem en aktiv udadvendt virksomhed at udbrede kendskab til og vække interesse for Herfølge og Sædder sognes historie i fortid og nutid.
b) Virke for bevarelsen af kulturhistoriske værdifulde bygninger og miljøer samt naturomgivelser.
c) Virke for indsamling af genstande og såvel mundtlige som skriftlige oplysninger, der kan bidrage til belysning af sognenes historie.
Det indsamlede materiale, som foreningen får overladt, skal indleveres til registrering og arkivering i Lokalhistorisk Arkiv for Herfølge og Sædder sogne. Materiale, som arkivet ikke kan finde plads til, afleveres til relevante museer efter aftale med giveren.
 
3 Medlemmer
 
Som medlemmer kan optages alle med interesse for Herfølge og Sædder sognes historie. Foreninger, institutioner og virksomheder kan optages som medlemmer med rettigheder svarende til et medlemskab.
 
4 Generalforsamling
 
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
 
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i marts måned, og indkaldelse sker skriftligt til medlemmerne med angivelse af dagsorden senest 2 uger før. En lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uden hensyn til antallet af fremmødte medlemmer.
Såfremt blot et medlem fremsætter anmodning herom, skal afstemninger på generalforsamlingen foretages skriftligt.
Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalfosamling, skal være formanden i hænde senest en uge før den berammede mødedato.
På den ordinære generalforsamling vælges bestyrelsen blandt foreningens medlemmer.
Bestyrelsen består af en formand og 6 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter.
De vælges endvidere 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
Den ordinære generalforsamling har som minimum følgende dagsorden:
 
     1. Valg af dirigent
     2. Beretning
     3. Forelæggelse af revideret regnskab
     4. Vedtagelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent
     5. Indkomne forslag
     6. Valg af:
          a) formand (hvert andet år)
          2) 3 bestyrelsesmedlemmer
          c) 2 suppleanter
          d) 2 revisorer
          e) 1 revisorsuppleant
 
     7) Eventuelt
 
Beslutninger og valg på generalforsamlingen føres i en særlig protokol.
 
5 Ekstraordinæ generalforsamling
 
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller skal indkaldes, såfremt mindst 1/4 af medlemmerne fremsætter skriftlig anmodning til formanden med angivelse af motiveret dagsorden.
I sidstnævnte tilfælde afholdes den ekstraordinære generalforsamling senest 4 uger efter anmodningen er formanden i hænde.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes ved skriftlig meddelelse til hvert medlem med mindst 14 dages varsel og angivlse af dagsorden.
 
6 Bestyrelsen
 
Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand, sekretær og kasserer.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Valg af formand gælder 2 år.
Valg til bestyrelsen gælder 2 år.
På ulige årstal afgår formand og 3 bestyrelsesmedlemmer, på lige årstal afgår 3 bestyrelsesmedlemmer.
 
7 Bestyrelsens arbejdsform
 
Bestyrelsen kan oprette studiekredse, arbejdsgrupper eller underudvalg til at udføre opgaver i overensstemmelse med formålsparagraffen.
Bestyrelsen kan nedsætte en arbejdsgruppe, der varetager og koordinerer samarbejdet med Lokalhistorisk Arkiv for Herfølge og Sædder sogen.
Antallet af medlemmer i disse grupper og udvalg kan variere efter behov og interesse.
 
8 Vedtægtsændringer
 
Forslag til vedtægtsændringer kan kun behandles på generalforsamlingen, såfremt ændringsforslaget er udsendt til medlemmerne sammen med indkaldelse til generalforsamling. Vedtægtsændringer kræver mindst et flertal på 2/3 af de fremmødte medlemmer.
 
9 Økonomi
 
Foreningens kasserer disponerer over foreningens pengemidler til den daglige drift. Formanden og kassereren kan hver især disponerer over foreningens midler.
 
10 Regnskab og revision
 
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Regnskabet revideres inden forelæggelsen på generalforsamlingen af de, på generalforsamlingen valgte revisorer.
 
11 Ophør
 
Til opløsning af foreningen kræves vedtagelse på 2 efter hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den første skal være den ordinære generalforsamling, og med et flertal på 2/3 af de fremmødte medlemmer ved begge generalforsamlinger.
Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes mindst 1 og højst 2 måneder efter den ordinære generalforsamling.
 
I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder dens midler Lokalhistorisk Arikv for Herfølge og Sædder sogne, eventuelt efter generalforsamlingens beslutning foreninger eller lignede i lokalområdet med lokalhistorike-/lokale relationer.